Vragen

Veelgestelde vragen

Een aantal veelgestelde vragen

Wanneer ben ik volgens de Belastingdienst ondernemer voor de BTW ?

De Belastingdienst ziet iemand als ondernemer voor de BTW wanneer hij/zij met regelmaat en tegen vergoeding stroom levert aan een energiebedrijf. De Nederlandse Belastingdienst heeft hieraan de datum van 20 juni 2013 verbonden.

Kan ik ervoor kiezen om geen ondernemer te worden?

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties).

Moet ik me aanmelden als ondernemer?

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.

Hoe werkt de kleine ondernemingsregeling?

De kleine ondernemersregeling (KOR) is m.i.v. 1 januari 2020 ingrijpend gewijzigd.

U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Als zonnepaneelhouder bent u ondernemer voor de btw. Uw zonnepanelen leveren namelijk stroom voor u op. Maar een deel van die stroom gebruikt u niet. Deze stroom levert u terug aan de energiemaatschappij. Hiervoor krijgt u een vergoeding. U bent daarom ondernemer voor de btw. U kunt er dan, als kleine ondernemer, voor kiezen om mee te doen met de kleineondernemersregeling (KOR).

Op de site van de Belastingdienst vindt u een uitgebreide toelichting.

Welke bedragen kan ik terug vragen?

U kunt in beginsel de BTW op de aanschafprijs van de zonnepanelen terugvragen, en ook de BTW op de plaatsingskosten. Deze bedragen moeten op de factuur van de leverancier staan. Wel geldt dat deze bedragen worden verrekend met de btw over de levering van stroom aan het energiebedrijf. De Belastingdienst heeft hiervoor forfaitaire bedragen vastgesteld, afhankelijk van de capaciteit en het type zonnepaneel.
Hiernaast kunnen alle verdere kosten die u heeft gemaakt met betrekking tot de zonnepanelen, zoals bijvoorbeeld de BTW over onze diensten, worden verrekend.

Is het mogelijk om btw terug te vragen over een bijplaatsing van zonnepanelen?

Dat ligt aan uw persoonlijke situatie en met name de vraag of de nieuwe KOR (per 1-1-2020) van toepassing is.

Het beste kunt u contact op nemen met BTWretour om de mogelijkheden door te spreken.

 

Antwoorden belastingdienst

Hierbij een aantal vragen en antwoorden opgesteld door de belastingdienst

Wanneer is sprake van een vergoeding?

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties). U zult zeer waarschijnlijk wel onder de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling vallen.

Wat is de termijn voor het terugvragen van de BTW?

Om in aanmerking te kunnen komen voor BTW-teruggaaf moet u zich binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft en de BTW aan u is gefactureerd, aanmelden en verzoeken om uitreiking van een aangifte.

De inspecteur reikt u dan een aangifte uit voor het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen. In deze aangifte dient behalve het verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW ook de verschuldigde BTW te worden aangeven. De inspecteur beslist op uw verzoek om teruggaaf bij een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken bezwaar maken.
Een later ingediend verzoek wordt als verzoek om ambtshalve teruggaaf in behandeling genomen (een eventuele teruggaaf is dan in beginsel nog steeds mogelijk). Ambtshalve teruggaaf is mogelijk tot vijf jaar na afloop van het jaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Tegen de beslissing van de inspecteur op een verzoek om ambtshalve teruggaaf kunt u geen bezwaar maken.

Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

Dat hangt af van de situatie:

 

Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (niet geïntegreerde zonnepanelen).

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet  namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag in het tijdvak van de aanschaf.

Situatie B: zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen (geïntegreerde zonnepanelen).

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat weinig voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning waartoe de dakbedekking behoort. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Waarover ben ik BTW verschuldigd?

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zoge-noemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen als u de zelf opgewekte stroom zou hebben ingekocht bij het energiebedrijf.
Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.

Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW in geval van aanschaf en installatie van zonnepanelen?

Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (meest voorkomende situatie)

In de BTW-aangifte over het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen die aan u wordt uitgereikt nadat u zich heeft aangemeld bij de Belastingdienst, kunt u de voorbelasting in aftrek brengen en moet u de verschuldigde BTW over de opgewekte stroom vermelden. Het saldobedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen of uit te voeren. U kunt daarom de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde BTW op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen BTW in rekening aan uw energiebedrijf.

 

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10000 € 200

 

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde BTW: € 60,-
Voorbelasting: € 800,-
Terug te ontvangen BTW: € 740,-

 

Situatie B: Zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen.

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldobedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt dat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen. U kunt daarom de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde BTW op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen BTW in rekening aan uw energiebedrijf.

 

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 5
1001 – 2000 € 10
2001 – 3000 € 20
3001 – 4000 € 30
4001 – 5000 € 40
5001 – 6000 € 50
6001 – 7000 € 60
7001 – 8000 € 70
8001 – 9000 € 80
9001 – 10000 € 90

 

Voor de aftrek van de BTW op de aanschaf is van belang dat deze zonnepanelen naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking hebben. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel (2/3 x 50%) van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen.

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde BTW: € 20,-
1/3 deel van de voorbelasting: € 500,-
Terug te ontvangen BTW: € 480,-
Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.