Vragen

Veelgestelde vragen

Een aantal veelgestelde vragen

Wanneer ben ik volgens de Belastingdienst ondernemer voor de BTW ?
Kan ik ervoor kiezen om geen ondernemer te worden?
Moet ik me aanmelden als ondernemer?
Hoe werkt de kleine ondernemingsregeling?
Welke bedragen kan ik terug vragen?

 

Antwoorden belastingdienst

Hierbij een aantal vragen en antwoorden opgesteld door de belastingdienst

Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt?

De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.

Wanneer is sprake van een vergoeding?

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties). U zult zeer waarschijnlijk wel onder de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling vallen.

Wat is de Kleine-ondernemersregeling?

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is, hoeft u dit bedrag niet aan de Belastingdienst te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert, dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor van uw energiebedrijf betaald krijgt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en zélf verbruikt. De optelsom van deze BTW-bedragen is bij particuliere eigenaren in de regel minder dan € 1.345, waardoor dan geen BTW hoeft te worden voldaan over de opgewekte stroom.

Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen of als u over een kalenderjaar per saldo meer dan € 1.345 BTW verschuldigd bent ter zake van de opgewekte stroom. U krijgt dan een aangifte omzet-belasting uitgereikt waarin u het verzoek om teruggaaf en/of de voldoening van de verschuldigde BTW kunt aangeven. Bij een verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW, dient u in dezelfde aangifte de verschuldigde BTW over de opgewekte stroom aan te geven.

Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling zullen particuliere eigenaren van zonnepanelen in de regel geen BTW hoeven te betalen ná het aangiftetijdvak waarin de zonne-panelen zijn aangeschaft. Daarom stopt de Belastingdienst met het uitreiken van BTW-aangiften na het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

Dat hangt af van de situatie:

 

Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (niet geïntegreerde zonnepanelen).

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet  namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag in het tijdvak van de aanschaf.

Situatie B: zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen (geïntegreerde zonnepanelen).

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat weinig voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning waartoe de dakbedekking behoort. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Waarover ben ik BTW verschuldigd?

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zoge-noemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen als u de zelf opgewekte stroom zou hebben ingekocht bij het energiebedrijf.
Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.

Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW in geval van aanschaf en installatie van zonnepanelen?

Situatie A: niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie)

In de BTW-aangifte over het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen die aan u wordt uitgereikt nadat u zich heeft aangemeld bij de Belastingdienst, kunt u de voorbelasting in aftrek brengen en moet u de verschuldigde BTW over de opgewekte stroom vermelden. Het saldobedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen of uit te voeren. U kunt daarom de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde BTW op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen BTW in rekening aan uw energiebedrijf.

 

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10000 € 200

 

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde BTW: € 60,-
Voorbelasting: € 800,-
Terug te ontvangen BTW: € 740,-

 

Situatie B: Geïntegreerde zonnepanelen (komt nu nog bij uitzondering voor).

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldobedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt dat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen. U kunt daarom de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde BTW op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen BTW in rekening aan uw energiebedrijf.

 

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 5
1001 – 2000 € 10
2001 – 3000 € 20
3001 – 4000 € 30
4001 – 5000 € 40
5001 – 6000 € 50
6001 – 7000 € 60
7001 – 8000 € 70
8001 – 9000 € 80
9001 – 10000 € 90

 

Voor de aftrek van de BTW op de aanschaf is van belang dat deze zonnepanelen naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking hebben. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel (2/3 x 50%) van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen.

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde BTW: € 20,-
1/3 deel van de voorbelasting: € 500,-
Terug te ontvangen BTW: € 480,-
Wat moet ik doen voor de periode ná het tijdvak van aanschaf en installatie?

De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als particuliere zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). De Belastingdienst zal daarom aan particuliere zonnepaneeleigenaren geen aangiftebiljetten meer uitreiken voor tijdvakken die liggen ná het tijdvak van aanschaf en installatie van de zonnepanelen.

Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.

Ik val onder de Kleine-ondernemersregeling en heb geen uitnodiging tot het doen van aangiften meer gekregen voor tijdvakken ná het tijdvak van aanschaf. In een later tijdvak schaf ik nog enkele zonnepanelen aan en ik wil de btw hierop terugvragen. Kan ik hiervoor toch nog om een aangifte vragen?

Ja, particuliere zonnepaneelhouders kunnen zich dan opnieuw aanmelden en een verzoek doen om uitreiking van een aangifte. Het verzoek om teruggaaf van de BTW en de voldoening van verschuldigde BTW over de opgewekte stroom kunnen dan op dezelfde manier als bij de eerste aanschaf in de uitgereikte aangifte worden aangegeven.

Wat moet ik doen wanneer ik andere activiteiten begin waarvoor ik BTW-plichtig wordt naast de exploitatie van de zonnepanelen waarvoor ik onder de Kleine-ondernemersregeling val?

Indien u een tweede activiteit begint waarvoor u BTW-plichtig wordt moet u zich melden bij de Belastingdienst. In dat geval moet opnieuw beoordeeld worden of u onder de Kleine-ondernemersregeling kunt vallen voor het geheel van uw BTW-plichtige werkzaamheden.

Wat zijn de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3127)?

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over de teruggaaf van btw die in rekening is gebracht bij de aanschaf van zonnepanelen. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet als ondernemer geregistreerd zijn, zich alsnog kunnen aanmelden bij de Belastingdienst en om uitreiking van een aangifte verzoeken. Dit geldt ook als de zonnepanelen in 2013 of eerder zijn aangeschaft. U ontvangt dan een aangifte voor het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Via die aangifte kunt u verzoeken om teruggaaf van de btw die bij de aanschaf in rekening is gebracht.

Als u al wel als ondernemer bent geregistreerd, maar met een ingangsdatum ná het tijdvak van aan-schaf en de Belastingdienst u dus nog niet eerder uitgenodigd heeft om aangifte te doen voor het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt aangeschaft, kunt u (opnieuw/alsnog) om uitreiking van een aangifte vragen voor dit tijdvak.

In de aangifte over het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen dient behalve het verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW ook de verschuldigde BTW te worden aangeven.

Heeft het arrest ook gevolgen voor eerder ingediende teruggaafverzoeken voor de BTW op de aanschaf van zonnepanelen, die de inspecteur heeft afgewezen bij voor bezwaar vatbare beschikking vanwege te late indiening?

In dat geval zijn de volgende situaties mogelijk:

  1. U heeft hiertegen bezwaar gemaakt en dit bezwaar is door de Belastingdienst nog niet afgehandeld. De inspecteur zal dan beoordelen of u aan alle voorwaarden voor een teruggaaf voldoet (zoals het desgevraagd kunnen overleggen van de factuur waarop de btw aan u in rekening is gebracht). Als dat zo is zal uw bezwaar gehonoreerd worden.
  2. U heeft bezwaar gemaakt maar de inspecteur heeft dit bezwaarschrift afgewezen. U bent hiertegen in beroep gegaan en de procedure bij de rechter is nog niet afgerond. Ook in dit geval zal de inspecteur alsnog beoordelen of u aan alle voorwaarden voor een teruggaaf voldoet. Als dat zo is zal het teruggaafverzoek alsnog gehonoreerd worden en zal de inspecteur met u in overleg treden over intrekking van het (hoger) beroep/cassatie.
  3. U heeft tegen de afwijzende beschikking geen bezwaar ingediend of u bent tegen de afwijzing op uw bezwaarschrift naar aanleiding van de afwijzende beschikking niet in beroep ge-gaan bij de rechter. In dat geval bestaat er geen mogelijkheid meer om teruggaaf te krijgen voor de bij aanschaf betaalde BTW.

Het is mogelijk dat u al als BTW-ondernemer geregistreerd was (uit andere hoofde dan vanwege uw zonnepanelen), maar nog niet om teruggaaf heeft verzocht van de BTW die bij de aanschaf in rekening is gebracht. Voor zover er over het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft (om welke reden dan ook) een bezwaar- of beroepsprocedure loopt die nog niet is afgerond, kunt u in het kader van deze (nog lopende) bezwaar of beroepsprocedure alsnog verzoeken om teruggaaf van deze btw, mits u voldoet aan de eisen voor teruggaaf en rekening houdt met de verschuldigde BTW over de opgewekte stroom.

Is er alsnog btw-teruggaaf mogelijk als de zonnepanelen zijn aangeschaft ná 19 juni 2013 en u zich niet hebt aangemeld als ondernemer?

Als u de zonnepanelen ná 19 juni 2013 hebt aangeschaft en u heeft zich nog niet aangemeld als ondernemer voor een verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW of u hebt wel aangifte gedaan maar geen teruggaaf gevraagd voor de BTW op de aanschaf van uw zonnepanelen, dan kunt u alsnog verzoeken om uitreiking van een aangifte of een suppletie indienen voor het aangiftetijdvak van aan-schaf van de zonnepanelen. In dat geval gelden de normale regels van teruggaaf van BTW en van het beleid van ambtshalve vermindering.