Wat is de termijn voor het terugvragen van de BTW?

Om in aanmerking te kunnen komen voor BTW-teruggaaf moet u zich binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft en de BTW aan u is gefactureerd, aanmelden en verzoeken om uitreiking van een aangifte.

De inspecteur reikt u dan een aangifte uit voor het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen. In deze aangifte dient behalve het verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW ook de verschuldigde BTW te worden aangeven. De inspecteur beslist op uw verzoek om teruggaaf bij een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken bezwaar maken.
Een later ingediend verzoek wordt als verzoek om ambtshalve teruggaaf in behandeling genomen (een eventuele teruggaaf is dan in beginsel nog steeds mogelijk). Ambtshalve teruggaaf is mogelijk tot vijf jaar na afloop van het jaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Tegen de beslissing van de inspecteur op een verzoek om ambtshalve teruggaaf kunt u geen bezwaar maken.